Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Tuchów

25.04.2019 - decyzja Prezydium ZG ZNP o zawieszeniu STRAJKU

open

KOMUNIKAT PO POSIEDZENIU PREZYDIUM ZG ZNP (23.04.2019)

Odpowiedzialność za los maturzystów w strajkujących w całej Polsce liceach i technikach spada na rząd. Decyzja o klasyfikowaniu należy do rad pedagogicznych. Trwa akcja strajkowa! Prezydium ZG ZNP – po przerwie – zbierze się w czwartek, 25.04 o godz. 9.00. ZNP wyraża podziw dla tych strajkujących, którzy protestują trzeci tydzień! Jesteśmy razem! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dotychczasowe propozycje rządu nie dają podstaw do odwołania strajku w ramach legalnie toczącego się biorowego. Strajk rozpocznie się od 8 kwietnia 2019 roku.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Komunikat ZNP w sprawie list pracowników, którzy zamierzają strajkować Prawo do strajku jest fundamentalnym prawem pracowników i organizacji związkowych, należy do podstawowych praw człowieka oraz wolności związkowych (wyrok Sądu Najwyższego z 7 lutego 2007 r., I PK 209/06, teza pierwsza, OSNP 2008, Nr 5–6, poz. 65). Pracownicy nie mogą być, poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie, pozbawieni prawa do strajku. Przepisy ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dają pracodawcy możliwość przygotowania się do strajku, ponieważ nakładają na organizatora strajku obowiązek odpowiedniego uprzedzenia pracodawcy o jego rozpoczęciu (art. 20 ust. 3 ww. ustawy). Zakazują również zmuszania, zobowiązywania lub wywierania presji przez władze organizacji związkowej na pracowników, w celu przystąpienia przez nich do strajku (art. 18 ww. ustawy). Regulacje ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dają pracownikom możliwość dwukrotnego “wypowiedzenia się” na temat skorzystania z prawa do strajku:

 1. w referendum, kiedy dają organizacji związkowej prawo do organizacji strajku w zakładzie pracy (por. art. 20 ustawy),
 2. w momencie rozpoczęcia strajku, kiedy decydują, czy do niego przystąpią.
Ustawa nie nakłada na pracowników innych form informowania o poparciu dla strajku. Brak możliwości żądania przez pracodawców deklaracji od pracowników, czy wezmą udział w planowanym strajku, kilkanaście dni przed jego datą wynika z:
 • nieistnienia przepisu prawa materialnego, z którego wynikałby obowiązek deklarowania się przez każdego pracownika, co do udziału w strajku przed datą jego rozpoczęcia,
 • treści art. 18 ww. ustawy, z którego wynika, że zasada dobrowolności udziału pracowników w strajku odnosi się również do pracodawcy, który powinien powstrzymać się od podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do zniechęcenia pracowników do udziału w strajku, ponieważ działania mające na celu wywarcie presji na pracowników, żeby nie przystępowali do strajku, należy uznać za nielegalne (zob. prof. zw. dr hab. Krzysztof W. Baran (red.), Daniel Książek, Komentarz do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Wolter Kluwer 2016, Lex).
W związku z powyższym ZNP nie będzie przekazywał, ani tworzył przed strajkiem list pracowników, którzy zamierzają strajkować.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Wyniki Referendum strajkowego  w Oddziale ZNP Tuchów:
 • Uprawnionych   -  652 nauczycieli
 • Głosujących  -  388 , co stanowi 60% ogółu
 • Za strajkiem opowiedziało się 285 nauczycieli, co stanowi 73,45%
W Referendum udział wzięło 18 szkół/placówek  , z czego w 10 szkołach zostanie ogłoszony strajk  , co stanowi 56 % . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prawo do strajku jest jedną z podstawowych wolności zagwarantowanych w prawie międzynarodowym, jak i krajowym. Zgodnie z prawem:
 • Strajkujący pracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności cywilnej z powodu udziału w strajku.
 • Udział nauczycieli w legalnym strajku nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych.
 • Wywieranie presji na nauczycieli z powodu ich udziału w strajku stanowi naruszenie prawa i skutkuje odpowiedzialnością karną.
W związku z wszczęciem przez Związek Nauczycielstwa Polskiego sporu zbiorowego  i wystąpieniem możliwości przeprowadzenia strajku, coraz częściej w obiegu medialnym pojawiają się informacje o ewentualności pociągania do odpowiedzialności cywilnej nauczycieli biorących udział w strajku. Kategorycznie należy stwierdzić, że w obowiązującym porządku prawnym nie ma podstawy normatywnej umożliwiającej pozywanie pracowników do cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z ich udziałem w strajku.   Nauczyciele i pracownicy szkolnej administracji i obsługi biorący udział w strajku nie ponoszą żadnej odpowiedzialności cywilnej.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WAŻNE: JAK PRZEBIEGA STRAJK  
 1. Strajk może być ogłoszony jedynie w tych szkołach/placówkach, w których w referendum strajkowym głosowała (oddała głosy) co najmniej połowa uprawnionych i z tej grupy ponad połowa (więcej niż 50%) opowiedziała się za strajkiem.
 2. W strajku mogą wziąć udział wszystkie osoby wskazane w pkt. 1 (poza dyrektorem szkoły), niezależnie od przynależności związkowej, czy udziału w referendum.
 3. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu akcji strajkowej, zarząd oddziału ZNP powołuje w szkołach i placówkach komitety strajkowe.
 4. Strajk odbywa się w godzinach pracy szkoły i placówki od rozpoczęcia do zakończenia pracy w danym dniu.
 5.  Strajkujący przebywają w szkole/placówce w godzinach swojej pracy określonych odpowiednio w planie zajęć, harmonogramie, regulaminie pracy lub umowie o pracę.
 6. Osoby zatrudnione w więcej niż jednej szkole/placówce, mają prawo uczestniczenia  w strajku w tych szkołach/placówkach, w których strajk został ogłoszony.
 7. Nauczyciel, który na podstawie art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela lub art. 220 ust. 1 pkt. 3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe uzupełnia etat w innej szkole:
 •        uczestniczy w strajku w szkole, w której jest zatrudniony (w tzw. szkole macierzystej)           i jednocześnie nie przystępuje do pracy w szkole, w której uzupełnia etat (wskazane jest uprzedzenie dyrektora tej szkoły o nieobecności w pracy ze względu na udział w strajku),
 •       nie uczestniczy w strajku w żadnej z tych szkół, jeżeli w szkole macierzystej strajk nie został ogłoszony (nie może on przystąpić do strajku w szkole, w której uzupełnia etat, gdyż nie jest pracownikiem tej szkoły).
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apel do pracowników oświaty niebiorących udziału w strajku                                                                                                                                                     Koleżanki i Koledzy,                                                                                                                                                 Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się z prośbą o wsparcie tych, którzy od dnia 8 kwietnia 2019 roku rozpoczną akcję strajkową w obronie całego środowiska oświatowego. Nawet jeśli nie bierzecie udziału w proteście, bądźcie w tych dniach razem z nami – manifestując swoje poparcie dla strajkujących w dowolnie wybranej formie.                                                                                    Bądźmy razem!                                                                                                                                                                                                                                                  Do 25 marca br. zostaną przeprowadzone referenda strajkowe w szkołach i placówkach, z którymi w ramach prowadzonego z nimi sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia co do spełnienia żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019r                                                                                                                                                                               Strajk jest możliwy, o ile w referendum weźmie udział co najmniej połowa uprawnionych i większość z nich opowie się za strajkiem. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy pracownicy (członkowie związku i niezrzeszeni).                                                                                                                                                         Oto treść pytania w referendum strajkowym: „Czy wobec niespełnienia żądania (...) dotyczącego podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w ... o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r, jesteś za przeprowadzeniem w szkole ... strajku począwszy od dnia 8 kwietnia 2019r ?”                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dokumenty do pobrania

Zarząd

Elżbieta Srebro

PREZES ODDZIAŁU W KADENCJI 2019 - 2024

Teresa Drogoś

WICEPREZES

Renata Szeląg

WICEPREZES

Małgorzata Kozioł

SEKRETARZ

Stanisław Jaworski

CZŁONEK ZARZĄDU

Bernadeta Szot

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Pilch

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesława Cudek

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Iwanowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Renata Węgrzyn

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Pierzchała

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Stanuch - Madej

PRZEWODNICZĄCA ODDZIAŁOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Bogusław Szeląg

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ OKR

Anna Jantoń

CZŁONEK OKR

Justyna Jaworska - Lipka

CZŁONEK OKR

Jaworski Stanisław

PREZWODNICZĄCY ODDZIAŁOWEJ SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW W KADENCJI 2019 -2024

Augustyńska - Majchrowicz Jadwiga

CZŁONEK ZARZĄDU

Drogoś Adam

CZŁONEK ZARZĄDU

Gawryał Jan

CZŁONEK ZARZĄDU

Goliszewski Tadeusz

CZŁONEK ZARZĄDU

Halagarda Janina

CZŁONEK ZARZĄDU

Igielska Anna

SKARBNIK

Jagiełło Krystyna

CZŁONEK ZARZĄDU

embed-google-map.com