A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Związek Nauczycielstwa Polskiego Tuchów

Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Tuchów

W dniach 18-20 stycznia 2022r biuro Oddziału będzie nieczynne .

open

LEX CZARNEK W SEJMIE

Już w lipcu apelowaliśmy do Prezydenta, Premiera i Parlamentarzystów o zaniechanie prac nad szkodliwym pakietem zmian „lex Czarnek”! Teraz projekt trafił do Sejmu. Rządowy projekt ustawy zwiększającej uprawnienia kuratorów i wprowadzającej ręczne sterowanie oświatą idzie w Sejmie jak burza. Dostał numer 1812 i został skierowany do pierwszego czytania w sejmowych komisjach: Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej. Co więcej na swojej  stronie Sejm informuje już nawet o terminie drugiego czytania i głosowania nad całością ustawy. Obecne 43. posiedzenie Sejmu zaplanowane  do 2 grudnia będzie kontynuowane za tydzień. “Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, dokonało zmiany w terminarzu polegającej na kontynuacji 43. posiedzenia Sejmu w dniach 8 i 9 grudnia (środa – czwartek)” – podał Sejm. ZNP już w lipcu apelował do Prezydenta, Premiera i Parlamentarzystów o zaniechanie prac nad szkodliwym pakietem zmian „lex Czarnek”! 21 lipca 2021 r. wystosowany został List otwarty organizacji pozarządowych i edukacyjnych z wnioskiem o wstrzymanie niekorzystnych zmian w systemie edukacji planowanych przez Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki. LIST OTWARTY do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy Pana Premiera Mateusza Morawieckiego Pań i Panów Parlamentarzystów My, Obywatelki i Obywatele, apelujemy o wstrzymanie niekorzystnych zmian w systemie edukacji planowanych przez Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki. Uważamy, że zmiany w ramach „lex Czarnek”:

 • są szkodliwe oraz niekorzystne dla uczniów i uczennic;
 • ograniczą autonomię szkół, dyrektorów oraz nauczycieli i nauczycielek,
 • marginalizują rolę rodziców,
 • pozbawią uczniów możliwości korzystania z wsparcia i doświadczenia organizacji pozarządowych,
 • obniżą status zawodowy nauczycieli,
 • pogłębią kryzys kadrowy w szkołach i przedszkolach,
 • podporządkowują szkoły oraz proces kształcenia kuratorom oświaty,
 • ograniczą rolę samorządów jako organów prowadzących szkoły,
 • prowadzą do centralizacji edukacji,
 • zmierzają w kierunku ideologizacji szkoły – podstaw programowych i całego procesu kształcenia.
W naszej ocenie, skutkiem zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmian będzie spadek jakości kształcenia.  Jako przedstawicielki i przedstawiciele wspólnot lokalnych, samorządów miejskich oraz wiejskich, oświatowych związków zawodowych, kadry kierowniczej oświaty, nauczycieli i nauczycielek, organizacji społecznych, a także społeczności szkół publicznych i niepublicznych oraz jako rodzice i uczniowie stanowczo sprzeciwiamy się tym zmianom i apelujemy o zaniechanie prac nad całym pakietem zmian w edukacji pod hasłem „lex Czarnek”! Edukacja jest naszym dobrem wspólnym. Edukacja publiczna jest również dobrem, które wszyscy współfinansujemy, a Obywatelki i Obywatele mają prawo do wyrażenia troski o edukację i oczekują, że będą mieli także wpływ na jej kształt. My, Obywatelki i Obywatele: – oczekujemy, że edukacja będzie przedmiotem wspólnej debaty, – apelujemy o zaniechanie prac nad pakietem edukacyjnych zmian pod hasłem „lex Czarnek”. Warszawa, 21 lipca 2021 roku ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Szanowni Państwo,   Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie zaprasza nauczycieli na konsultacje telefoniczne.Konsultacje telefoniczne 7 grudnia 2021 r. od 9:00 do 11:00  pod numerem telefonu 12 25 48 125.Tematem konsultacji będą świadczenia emerytalne dla nauczycieli.Specjalista ZUS udzieli Państwu informacji związanych z tematem, a w szczególności: 1.jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, 2.jakie są zasady przyznania rekompemsaty z tytułu pracy w szczególnym charakterze,3.w jaki soposób ustala się kwotę rekompensaty                            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Opinia ZNP do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022. Stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego do przedłożonego projektu rozporządzenia jest negatywne. Projekt subwencji na rok 2022 nie gwarantuje prawidłowego zabezpieczenia finansowania zadań oświatowych w sposób umożliwiający zabezpieczenie prawidłowej ich realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego.   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 listopada 2021 r. – zgodnie z przyjętym przez Prezydium ZG ZNP stanowiskiem – Związek zwrócił się o wspólne rozpoczęcie przez trzy centrale związkowe sporu z rządem na forum Rady Dialogu Społecznego.                                                                                        Pisma w tej sprawie zostały przesłane do przewodniczących – WZZ „Forum – Oświata” i Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Wniosek ZNP jest wynikiem braku rzeczywistego dialogu ze strony Ministra Edukacji i Nauki. Minister Przemysław Czarnek nie wycofał się z proponowanych zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli mimo, że zostały one odrzucone przez wszystkie centralne związkowe.                                                                   PISMA ZNP DO FZZ i S                                                                                         Kolega Sławomir Wittkowicz Przewodniczący WZZ „Solidarność-Oświata”, FZZ   Kolega Ryszard Proksa Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”                                                                                                              Toczące się od wielu miesięcy rozmowy – w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty – nie zbliżyły stanowiska Ministra Edukacji i Nauki i central związkowych. Minister Przemysław Czarnek nie wycofał się z proponowanych zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli, mimo, że zostały one odrzucone przez wszystkie centralne związkowe. Minister edukacji odrzucił kluczowy postulat związków zawodowych dotyczący zmiany systemu wynagradzania nauczycieli powiązanego z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.  Wobec braku rzeczywistego dialogu ze strony Ministra Edukacji i Nauki, kontynuowanie rozmów na forum Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty – w naszej ocenie – nie prowadzi  do osiągnięcia porozumienia. Dlatego, zgodnie z przyjętym przez Prezydium ZG ZNP stanowiskiem, zwracamy się o wspólne rozpoczęcie przez trzy centrale związkowe sporu z rządem, na forum Rady Dialogu Społecznego.  Prosimy o pilne zajęcie stanowiska wobec tej propozycji. Sławomir Broniarz Prezes ZNP /-/   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzmocnienie-roli-kuratora-oswiaty–projekt-ustawy-przyjety-przez-rade-ministro Mimo protestów wielu środowisk, stowarzyszeń, i – wbrew informacji ministerstwa – również związków zawodowych ( stanowisko ZNP – zmiana ustawy Prawo Oświatowe ), LEX CZARNEK JUŻ SIĘ DZIEJE… Najważniejsze rozwiązania
 1. Określony został sposób postępowania w sytuacji, w której dyrektor szkoły lub placówki uchyla się lub nie realizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty.
 • Kurator będzie miał możliwość wezwania dyrektora szkoły lub placówki do wyjaśnienia przyczyn niezrealizowania zaleceń.
 • Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator będzie mógł wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.
 1. Wprowadzono zmiany dotyczące powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz powoływania na to stanowisko. Chodzi m.in. o konieczność uzyskania pozytywnej opinii kuratora, w przypadku gdy organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki osobę, która nie jest nauczycielem albo gdy organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora na okres krótszy niż 5 lat szkolnych.
 2. Zwiększona została – z 3 do 5 – liczba przedstawicieli kuratora w komisjach konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.
 3. Zwiększony został nadzór nad zajęciami prowadzonymi w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje.
 • Dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje – uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły oraz konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji na terenie szkoły lub placówki.
 • Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia.
 • Rozwiązanie wpłynie na zwiększenie świadomości uczniów i rodziców w zakresie treści zawartych w zaproponowanych programach.
 1. Doprecyzowana została kwestia opiniowania przez kuratora zamiaru likwidacji lub przekształcenia szkoły lub placówki przez organ prowadzący.
 2. Wzmocniony został nadzór nad szkołami i placówkami niepublicznymi. Kurator będzie mógł wydać osobie prowadzącej taką szkołę lub placówkę polecenie niezwłocznego umożliwienia wykonania czynności dotyczących nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce oraz określa się konsekwencje wynikające z braku realizacji tego polecenia.
 • Rozwiązanie to pozwoli kuratorowi skutecznie reagować na napotykane problemy. Chodzi np. o brak kontaktu z dyrektorem szkoły lub placówki, brak odpowiedzi na pisma przesyłane do dyrektora albo osoby prowadzącej czy nieudostępnianie dokumentacji.
 • Sytuacje te najczęściej dotyczą szkół i placówek, w których występowały skargi na ich funkcjonowanie zgłaszane kuratorowi przez rodziców, pełnoletnich uczniów, nauczycieli lub inne podmioty.
 1. Wprowadzono przepis zobowiązujący dyrektora szkoły lub placówki do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w sytuacji zawieszenia zajęć z powodu wystąpienia na danym terenie zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.
 2. Wprowadzono rozwiązania umożliwiające realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na wniosek rodzica w przypadku:
 • dzieci i uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem;
 • uczniów hospitalizowanych w podmiotach leczniczych, w których nie zorganizowano szkoły specjalnej.
Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował list do Ministra Edukacji i Nauki ze Stanowiskiem Prezydium ZG ZNP, zgodnie z którym Związek zwróci się do central związkowych o rozpoczęcie sporu z rządem RP w przypadku niespełnienia żądań.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Związek Nauczycielstwa Polskiego odrzucił wszystkie projektowane dotychczas przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmiany w ustawie Karta Nauczyciela. Przedstawione przez ministerstwo propozycje nie służą budowaniu prestiżu zawodu nauczyciela!

Dokumenty do pobrania

Zarząd

Elżbieta Srebro

PREZES ODDZIAŁU W KADENCJI 2019 - 2024

Teresa Drogoś

WICEPREZES

Renata Szeląg

WICEPREZES

Małgorzata Kozioł

SEKRETARZ

Adam Drogoś

PRZEWODNICZĄCY SEIR , CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Jaworski

CZŁONEK ZARZĄDU

Bernadeta Szot

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Pierzchała

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Pilch

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesława Cudek

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Iwanowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Renata Węgrzyn

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Stanuch - Madej

PRZEWODNICZĄCA ODDZIAŁOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Bogusław Szeląg

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ OKR

Anna Jantoń

CZŁONEK OKR

Justyna Jaworska - Lipka

CZŁONEK OKR

Adam Drogoś

PREZWODNICZĄCY ODDZIAŁOWEJ SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW W KADENCJI 2019 -2024

Jadwiga Augustyńska - Majchrowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

StanisławJaworski

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Igielska

SKARBNIK

Jan Gawryał

CZŁONEK ZARZĄDU

Krystyna Jagiełło

CZŁONEK ZARZĄDU

Mchalina Jaworska

CZŁONEK ZARZĄDU

embed-google-map.com